Σημεία δωρεάν διαδικτυακής πρόσβασης υπό το πρόγραμμα WiFi4EU: τελική έγκριση

Η ΕΕ θα χρηματοδοτήσει τη δημιουργία σημείων δωρεάν ασύρματης διαδικτυακής πρόσβασης σε δημαρχεία, βιβλιοθήκες, πάρκα και άλλους δημόσιους χώρους στο πλαίσιο ενός νέου προγράμματος που ονομάζεται «WiFi4EU» και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο σήμερα. Η ευκόλως αναγνωρίσιμη και πολύγλωσση πύλη «WiFi4EU» θα παρέχει πρόσβαση σε ασφαλή σύνδεση υψηλής ταχύτητας σε τουλάχιστον 6.000 τοπικές κοινότητες σε όλη την ΕΕ έως το 2020. Τον Μάιο του τρέχοντος έτους επιτεύχθηκε άτυπη συμφωνία επί του προγράμματος με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

«Το πρόγραμμα WiFi4EU θα καταστήσει το υψηλής ποιότητας διαδίκτυο περισσότερο προσβάσιμο για πολλούς πολίτες και θα παρέχει στις τοπικές κοινότητες, τις βιβλιοθήκες και άλλους δημόσιους φορείς την ευκαιρία να προωθήσουν τις ψηφιακές τους υπηρεσίες. Θα μπορούσε ακόμη και να δημιουργήσει έναν ενάρετο κύκλο επενδύσεων.»

κ. Urve Palo, Υπουργός Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογίας των Πληροφοριών της Εσθονίας


Υπό αυτό το πρόγραμμα, οι δήμοι, τα νοσοκομεία και άλλοι φορείς του δημοσίου θα μπορούν να αιτούνται χρηματοδότηση για την εγκατάσταση νέων σημείων ασύρματης πρόσβασης όταν δεν υπάρχει υφιστάμενη παρόμοια ιδιωτική ή δημόσια διαδικτυακή σύνδεση που θα αντιγραφόταν από το νέο σημείο πρόσβασης. Ο δημόσιος φορέας πρέπει επίσης να αναλάβει τη συντήρηση της νέας σύνδεσης για τουλάχιστον 3 έτη. Η διαδικασία αίτησης θα είναι απλή (θα υπάρχει ειδική διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία θα διαχειρίζεται η Επιτροπή) και η ενωσιακή στήριξη θα ανέρχεται έως και στο 100% των επιλέξιμων δαπανών.

Η συνολική ενωσιακή χρηματοδότηση για το πρόγραμμα θα μπορεί να ανέλθει σε 120 εκατ. ευρώ έως το 2019. Θα κατανέμεται με γεωγραφικά ισορροπημένο τρόπο σε όλες τις χώρες της ΕΕ και, κατ’ αρχήν, με βάση τη σειρά παραλαβής των αιτημάτων. Τα ακριβή κριτήρια επιλογής θα καθοριστούν από την Επιτροπή, η οποία επίσης θα διαχειρίζεται το πρόγραμμα.

Η πρώτη πρόσκληση υποβολής σχεδίων αναμένεται να προκηρυχθεί προς το τέλος του έτους ή στις αρχές του 2018. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τον τρόπο υποβολής αίτησης μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο της Επιτροπής.